tisdag 4 mars 2014

Hur styrs Varberg? (minikurs)


Kommunen
Ordet kommun. Själva ordet kommun kommer från det latinska ordet communis, som betyder gemensam. I en kommun måste människorna gemensamt sköta skolor, fritidsgårdar, ordna vatten och avlopp osv.

Olika kommuner. En kommun är ett geografiskt område, dvs ett område inom vilket invånarna har rätt att bestämma hur man ska sköta sina gemensamma angelägenheter. Det finns ca 290 kommuner i Sverige.

Kommunerna skiljer sig mycket från varandra när det gäller storlek och invånarantal. Kiruna är mer än tvåtusen gånger så stor som Sundbyberg, som är Sveriges till ytan minsta kommun.

Stockholm har flest invånare, drygt 700.000. Kommunen Bjurholm i Västerbotten har knappt 2.900 invånare.

Kommunens föregångare. I det gamla bondesamhället sökte sig människorna till samma kyrka och bildade en socken. Själva ordet socken betyder söka.

Socknen bestod av flera olika byar. Där samlades männen till sockenstämma för att diskutera och fatta beslut hur de skulle sköta den gemensamma kyrkan, hur man skulle ta hand om de gamla och hur barnens skolgång skulle utformas.
Under 1800-talet industrialiserades Sverige och 1862 bildades de nuvarande kommunerna. Då fanns det ca 2 500 kommuner i Sverige.
Fördelarna med de små kommunerna var att alla kände varandra och kände sig hemma när systemet fungerade.
Den stora inflyttningen till städerna innebar att landsbygdskommunerna fick allt färre invånare och därför genomfördes två stora kommunindelningsreformer som innebar att antalet kommuner sjönk till ca 1 000.
Dessa kommuner var också för små för att kunna tillgodose människornas behov av service, exempelvis av högstadieskolor simhallar osv, så ännu fler kommuner slogs samman. Nu finns det ca 290 kommuner i Sverige.

Kommunen. Kommunerna har självbestämmanderätt, vilket innebär att kommunerna själva får styra över sin verksamhet. En kommun har rätt att ta ut skatt (kommunalskatt) och en del avgifter för t.ex. Sophämtning och daghemsplats av sina invånare. Men enligt lag är kommunerna skyldiga att ge invånarna service inom olika områden. En kommun måste ordna skolundervisning, sköta renhållningen och ha socialtjänst som barn och äldreomsorg.

Kommunvalet. Valet till kommunen sker den tredje söndagen vart fjärde år. För att rösta vid kommunvalen krävs att man har fyllt 18 år senast på valdagen och att man bor i kommunen.
Utländska medborgare har rätt att rösta vid kommunval, men då krävs det att de har varit folkbokförda i Sverige tre år före valet.


Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Det betyder att kommunfullmäktige, man brukar också säga fullmäktige, är det högsta beslutande organet i politiken. De ledamöter som sitter i kommunfullmäktige sköter till skillnad från riksdagsledamöterna sina uppdrag på fritiden.Här fattas alla viktiga beslut, t.ex. om kommunens budget, dvs kommunens inkomster och utgifter.
Fullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden och mötena är offentliga. Det innebär att vem som helst får besöka dessa möten. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen, som är den viktigaste politiska församlingen.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är det viktigaste politiska organet i kommunen. Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen.
I denna styrelse förbereds alla ärenden innan de slutgiltiga besluten fattas i fullmäktige. Det är sällan fullmäktige ändrar ett förslag som kommer från kommunstyrelsen, och det beror naturligtvis på att det är samma partier som har makten i de bägge församlingarna. Det största partiet i fullmäktige har också flest platser i kommunstyrelsen.

Nämnder. Naturligtvis kan inte medlemmarna i kommunstyrelsen sätta sig in i allt som rör kommunen. Därför finns det styrelser och nämnder i kommunen.Vissa av nämnderna är obligatoriska, dvs kommunen måste ha dessa, andra är frivilliga. Varje nämnd eller styrelse har ansvar för sitt speciella område. Det kan vara skolan, barnomsorgen, fritiden osv.
Inga av nämndernas möten är offentliga, men kommunmedborgarna kan få reda på vad som har beslutats genom att läsa protokoll från mötena.I större kommuner finns ett eller flera heltidsanställda kommunalråd (i Stockholm kallas de borgarråd) som leder och ansvarar för verksamheten inom särskilt viktiga områden, t.ex. skola och socialtjänst.

Kommunens ekonomi. Kommunerna ansvarar för många områden och det kostar mycket pengar. De senaste åren har kommunerna haft ekonomiska problem. Varje år gör kommunen upp en budget för nästa år. Det är en plan för ekonomin, vilka inkomster man får in och vilka utgifter man har. Varje nämnd eller styrelse lämnar in sina önskemål till kommunstyrelsen. Därefter utarbetar kommunstyrelsen ett förslag om vad exempelvis skolan får kosta. Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten. Den motsvarar drygt hälften av inkomsterna. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar hur stor kommunalskatten ska vara. En annan viktig inkomstkälla för kommunen är olika avgifter som medborgarna betalar för vatten, el, renhållning. Det brukar motsvara ca 20 procent av kommunernas inkomster.
Kommunerna också få bidrag från staten. Det brukar motsvara ca 20 procent av en kommuns inkomster.

Landstingen. År 1862 bildades det vi idag menar med landsting, Idag har vi 18 landsting i Sverige, I stort har landstingen samma gränser som länen. Varje landsting består då av flera kommuner. Landstingen ansvarar främst för sjukvården inom länet, men också för kollektivtrafik och viss utbildning. Ett landsting fungerar ungefär som en kommun. Det betyder att det finns såväl landstingsfullmäktige som landstingsstyrelse och nämnder.
Valet till landstinget sker samtidigt som riksdags och kommunvalen. För att rösta i landstingsvalet gäller samma regler som för kommunfullmäktigevalet. Landstingens inkomster kommer från skatter, statsbidrag och avgifter.


Frågor. 1. Förklara ordet: kommun. 2. Hur många kommuner finns det i Sverige? 3. Ge exempel på att kommunerna skiljer sig åt. 4. Nämn fakta om kommunens föregångare. 5. Vilka var fördelarna med de små kommunerna? 6. Vilka var nackdelarna? 7. Vad innebär det att kommunen har självbestämmanderätt? 8. Vad måste kommunen erbjuda sina invånare? 9. Nämn fakta om kommunvalet.

Frågor. 10. Nämn fakta om kommunfullmäktige. 11. På vilket sätt är kommunstyrelsen det viktigaste organet? 12. Vad gör nämnderna? 13 Vilken är kommunens viktigaste inkomstkälla? 14. Nämn fakta om bidrag som kommunen får. 15. Vad är ett landsting. 16. Vilka är landstingens viktigaste uppgifter? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar